AGB

Inhoudsopgave

 1. Werkingssfeer
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant
 9. Inwisseling van promotiebonnen
 10. Inwisseling van cadeaubonnen
 11. Toepasselijk recht
 12. Plaats van jurisdictie
 13. Gedragscode
 14. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Reikwijdte

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van het bedrijf MBZCLASSICPARTS GmbH (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. De opname van de eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij verworpen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen, tenzij anders is bepaald. Naast de levering van de goederen is de Verkoper gehouden tot de levering van digitale inhoud of digitale diensten (hierna "digitale producten" genoemd) die op zodanige wijze in de goederen vervat zijn of daarmee verbonden zijn dat de goederen zonder deze hun functies niet kunnen vervullen.

1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van vouchers, tenzij anders overeengekomen.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

1.5 Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de Klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het in de online shop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per e-mail, per online contactformulier of per telefoon aan de verkoper voorleggen.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Indien voor een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Indien de klant betaalt door middel van een door PayPal aangeboden betalingsmethode die in het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2.5 Indien de betalingsmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de Klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betalingsmethode selecteert, geeft de Klant ook een betalingsopdracht aan Amazon door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt voltooid. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6 Wanneer een offerte via het online bestelformulier van de Verkoper wordt gedaan, wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de Verkoper opgeslagen en na verzending van de bestelling van de Klant in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) aan de Klant toegezonden. De Verkoper maakt de tekst van het contract niet toegankelijker dan dit. Indien de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen ze door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount gratis worden geraadpleegd door het verstrekken van de overeenkomstige logingegevens.

2.7 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties, totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt voltooid.

2. 8 Er zijn verschillende talen beschikbaar voor het afsluiten van het contract. De specifieke taalkeuze wordt weergegeven in de online shop.

2.9 De verwerking van en het contact met bestellingen geschieden doorgaans via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn belast met de afhandeling van de bestelling, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructies van de verkoper.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst hun enige verblijfplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan, waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid(pen) zal/zullen aan de Klant worden meegedeeld in de online shop van de Verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Indien wordt gekozen voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienst "PayPal", wordt de betaling afgewikkeld via PayPal, waarbij PayPal voor dit doel ook gebruik kan maken van de diensten van derde betaaldienstverleners. Indien de Verkoper ook betaalmethoden via PayPal aanbiedt waarbij hij vooruitbetalingen aan de Klant doet (bijv. aankoop op rekening of betaling in termijnen), draagt hij zijn betalingsvordering over aan PayPal of aan de betalingsdienstaanbieder die door PayPal is aangesteld en specifiek aan de Klant is genoemd. Alvorens de opdrachtverklaring van de Verkoper te aanvaarden, voert PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder een kredietwaardigheidscontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor om de klant de gekozen betalingswijze te weigeren in geval van een negatief controleresultaat. Indien de gekozen betalingswijze wordt goedgekeurd, dient de klant het factuurbedrag binnen de overeengekomen betalingstermijn of in de overeengekomen betalingsintervallen te betalen. In dat geval kan hij alleen aan PayPal of de door PayPal aangestelde betalingsdienstaanbieder betalen met kwijtschelding van de schuld. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bv. betreffende de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, zelfs in geval van overdracht van de vordering.

4.6 Indien de betalingsmethode "SOFORT" wordt gekozen, wordt de betaling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT") afgehandeld. Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

4.7 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Shopify Payments" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe"). De individuele betaalmethoden die via Shopify Payments worden aangeboden, worden aan de Klant meegedeeld in de online shop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betalingsdiensten, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op het internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de.

4.8 Indien wordt gekozen voor een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "mollie", wordt de betaling afgehandeld via de betaaldienstverlener Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland (hierna: "mollie"). De individuele betalingswijzen die via mollie worden aangeboden, zullen aan de Klant worden meegedeeld in de onlineshop van de Verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan mollie gebruik maken van andere betaaldiensten, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de Klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "mollie" is te vinden op internet op https://www.mollie.com/de/.

4.9 Indien gekozen wordt voor een door Verkoper aangeboden Ratepay betaalmethode (bijv. Ratepay factuur, Ratepay vooruitbetaling, Ratepay automatische incasso, Ratepay termijnbetaling), wordt de betaling afgehandeld via Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn (hierna "Ratepay"), aan wie Verkoper zijn vordering op Klant overdraagt. De klant zal op de website van de verkoper in detail worden geïnformeerd welke Ratepay-betaalmethoden de verkoper aanbiedt. De klant kan alleen betalingen aan Ratepay doen met schuldkwijtscheldend effect. De Verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten (bv. over de goederen, leveringstermijn, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's). Voor het overige zijn de algemene betalingsvoorwaarden van Ratepay van toepassing, die hier kunnen worden geraadpleegd: https://www.ratepay.com/legal-payment-terms/

4.10 Indien voor een betaalmethode wordt gekozen die via de betaaldienst "VR Payment" wordt aangeboden, wordt de betaling afgewikkeld via de betaaldienstverlener VR Payment GmbH, Saonestraße 3a, 60528 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna: "VR Payment"). De afzonderlijke betalingsmogelijkheden die via VR Payment worden aangeboden, worden in de onlineshop van de Verkoper aan de klant meegedeeld. Voor de verwerking van betalingen kan VR Payment gebruik maken van de diensten van externe betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Nadere informatie over "VR Betaling" is beschikbaar op internet op https://www.vr-payment.de/onlinehandel#article-878.

4.11 Indien een betaalmethode aangeboden via de betaaldienst "Adyen" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via de betaaldienstverlener Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Nederland (hierna: "Adyen"). De individuele betaalwijzen die via Adyen worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Adyen gebruik maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders, waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Adyen" is te vinden op internet op https://www.adyen.help/hc/de.

4.12 Indien wordt gekozen voor een betaalmethode die wordt aangeboden via de betaaldienst "Unzer", wordt de betaling afgehandeld via de betaaldienstverlener Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland (hierna: "Unzer"). De individuele betaalwijzen die via Unzer worden aangeboden, worden aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper. Voor de verwerking van betalingen kan Unzer gebruik maken van de diensten van derde betalingsdienstaanbieders, waarvoor speciale betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Nadere informatie over "Unzer" is te vinden op het internet op https://www.unzer.com/de/zahlungsmethoden/.

4.13 Wordt de betalingsmethode "easyCredit huurkoop" gekozen, dan wordt de betaling afgehandeld via TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (hierna "TeamBank AG"), waaraan de verkoper zijn betalingsvordering overdraagt. Voordat TeamBank AG de cessieverklaring van de verkoper accepteert, voert zij een kredietcontrole uit aan de hand van de doorgegeven klantgegevens. De verkoper behoudt zich het recht voor, de klant bij een negatief controleresultaat de betaalmethode "easyCredit huurkoop" te weigeren. Als de betalingsmethode "easyCredit huurkoop" door TeamBank AG wordt goedgekeurd, moet de klant het factuurbedrag aan TeamBank AG betalen tegen de door de verkoper aangegeven voorwaarden, die hem in de online shop van de verkoper worden meegedeeld. In dit geval kan de klant TeamBank AG alleen bevrijdend betalen. De verkoper blijft echter verantwoordelijk voor algemene vragen van de klant, bijv. over de goederen, levertijd, verzending, retourzendingen, klachten, herroepingsverklaringen en leveringen of creditnota's, ook in geval van overdracht van vorderingen. Verder gelden de algemene handelsvoorwaarden voor easyCredit huurkoop, die u op internet onder https://www.easycredit-ratenkauf.de/service-integration/marketingmaterial-schulung/allgemeine-geschaeftsbedingungen/ kunt vinden.

4.14 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de "Klarna" betaalservice, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna kun je hier bekijken:

4.15 Als een betalingsmethode wordt gekozen die wordt aangeboden via de betalingsservice "Payolution", wordt de betaling verwerkt via Payolution GmbH, Columbusplatz 7-8, Stiege 1 / 5e verdieping, 1100 Wenen, Oostenrijk (hierna "Payolution") in samenwerking met Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, 9496 Balzers, Liechtenstein. Meer gedetailleerde informatie over de aangeboden betalingsmethoden en de specifieke voorwaarden vindt u op het volgende internetadres:

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Indien de Verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, zal de levering geschieden binnen het door de Verkoper aangegeven leveringsgebied aan het door de Klant aangegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de orderverwerking van de Verkoper aangegeven leveringsadres bepalend. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, zal de klant de redelijke kosten dragen die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. In afwijking hiervan gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed in het geval van consumenten eveneens over op de klant zodra de verkoper het goed heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren opdracht geeft de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de leverancier met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dekkingsovereenkomst heeft gesloten. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.5 Indien de Verkoper de goederen ter afhaling aanbiedt, kan de Klant de bestelde goederen afhalen binnen de door de Verkoper aangegeven kantooruren op het door de Verkoper aangegeven adres. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.6 De tegoedbonnen zullen als volgt aan de Klant worden verstrekt:

- per e-mail

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Voor zover in de volgende bepalingen niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten voor de levering van goederen het volgende:

7.1 Als de klant optreedt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze van het type aanvullende prestatie;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • de rechten en vorderingen wegens gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering wordt gedaan.

7.2 Als de klant optreedt als consument, geldt voor overeenkomsten voor de levering van gebruikte goederen het volgende met de beperking van de volgende clausule: De verjaringstermijn voor claims voor gebreken is één jaar vanaf de levering van de goederen als dit uitdrukkelijk en afzonderlijk contractueel is overeengekomen tussen de partijen en de klant specifiek werd geïnformeerd over de verkorting van de verjaringstermijn voordat hij zijn contractuele verklaring indiende.

7. 3 De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorting van termijnen gelden niet

 • voor vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden,
 • voor goederen die volgens hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken, in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Bovendien blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor bestaande wettelijke regresrechten onaangetast.

7. 5 Indien de klant handelt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB. Indien de klant de daarin geregelde meldingsplicht niet nakomt, gelden de goederen als goedgekeurd.

7.6 Als de klant handelt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens bepaalde specificaties van de klant

8.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de goederen ook verplicht is de goederen te verwerken volgens bepaalde specificaties van de klant, zal de klant de verkoper alle voor de verwerking vereiste inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld- en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de verkoper hiervoor de nodige gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid dat hij het recht heeft om de aan de verkoper verstrekte inhoud te gebruiken. Hij ziet er in het bijzonder op toe dat daardoor geen rechten van derden worden geschonden, met name auteursrechten, merkrechten en persoonlijkheidsrechten.

8.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die deze tegen de verkoper zouden kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. In dit verband draagt de klant ook de noodzakelijke kosten van de juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria ten belope van het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een vordering door een derde is de klant verplicht de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de vorderingen en een verweer.

8.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren indien de daartoe door de Klant verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verbodsbepalingen of de goede zeden beledigt. Dit geldt met name voor het aanbieden van inhoud die strijdig is met de grondwet, racistisch, xenofoob, discriminerend, beledigend, jongeren in gevaar brengt en/of geweld verheerlijkt.

9) Inwisseling van promotionele waardebonnen

9.1 Waardebonnen die door de Verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "Promotiebonnen"), kunnen alleen in de online winkel van de Verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten, indien uit de inhoud van de waardebon een overeenkomstige beperking voortvloeit.

9.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Een eventueel resterend tegoed zal door de Verkoper niet worden terugbetaald.

9.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het tegoed van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

9.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

9.9 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve Voucherhouder te controleren.

10) Inwisseling van cadeaubonnen

10.1 Cadeaubonnen die via de online shop van de Verkoper kunnen worden aangekocht (hierna "Cadeaubonnen"), kunnen enkel in de online shop van de Verkoper worden ingewisseld, tenzij anders vermeld in de Cadeaubon.

10.2 Cadeaubonnen en resterende tegoeden op Cadeaubonnen zijn inwisselbaar tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar van aankoop van de Cadeaubon. Resterende credits zullen aan de klant worden gecrediteerd tot de vervaldatum.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

10.4 Meerdere cadeaubonnen kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen gebruikt worden om Goederen te kopen en kunnen niet gebruikt worden om andere Cadeaubonnen te kopen.

10.6 Indien de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de Verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het saldo van een Cadeaubon wordt niet in geld uitbetaald en levert geen rente op.

10.8 De cadeaubon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de cadeaubon aan derden is uitgesloten. De Verkoper heeft het recht, maar is niet verplicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve Cadeaubonhouder te controleren.

11) Toepasselijk recht

11.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2 Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet behoren tot een lidstaat van de Europese Unie en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

12) Plaats van jurisdictie

Indien de klant optreedt als koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal vermogen met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Indien de klant gevestigd is buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de vestigingsplaats van de verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract, indien het contract of de vorderingen die voortvloeien uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om een beroep te doen op de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

13) Gedragscode

14) Alternatieve geschillenbeslechting

14.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

14.2 De Verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten, maar is daartoe wel bereid.