Herroepingsrecht

A. Annuleringsvoorwaarden

Inleiding

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepalingen, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (MBZCLASSICPARTS GmbH, Töpferweg 9a, 52379 Langerwehe, Duitsland, tel.: 024239052828, e-mail: info@mbzclassicparts.info) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen worden geschat op maximaal ongeveer euro per stuk voor die goederen die naar hun aard niet op normale wijze per post aan ons kunnen worden teruggezonden (verzendgoederen).

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van overeenkomsten betreffende de levering van goederen, indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

Algemene opmerkingen

1) Vermijd beschadiging of vervuiling van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle accessoires en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.
2) Stuur de goederen niet vrachtvrij naar ons terug.
3) Houd er rekening mee dat de bovengenoemde clausules 1-2 geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Intrekkingsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

MBZCLASSICPARTS GmbH
Töpferweg 9a
52379 Langerwehe
Duitsland

E-mail: info@mbzclassicparts.com

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.